Chevy Corvette Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags Marketplace

1-1 of 2 Results
  1. Corvette Audio
    Rất khó để phát triển và cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ chất lượng cao mà không tiến hành ít nhất một số nghiên cứu thị trường cơ bản. Một số người có ác cảm mạnh mẽ với từ nghiên cứu, vì họ tin rằng từ này bao hàm một bộ kỹ thuật rất tinh vi mà chỉ những người được đào tạo cao mới có thể sử...
1-1 of 2 Results
Top